Dien mee een bezwaarschrift in (Gent)

Teken hier de petitie tegen de nieuwe gasturbines in Wondelgem (Gent)!

De termijn voor het indienen van bezwaarschriften is afgelopen. De petitie tekenen kan wel nog! Je helpt ons hiermee om druk te blijven zetten op de stad en de provincie.

Je kon zelf een bezwaarschrift indienen op 3 manieren:

  • digitaal via het Omgevingsloket.
  • in een E-mail naar milieuenklimaat@stad.gent met in het onderwerp: “Officieel bezwaarschrift omgevingsproject Luminus – Ringvaart – OCGT / OMV ref. 2020037397”. Je vraagt best een ontvangstbevestiging van de e-mail inclusief het bezwaarschrift in bijlage per kerende e-mail.
  • per brief gericht aan het College van burgemeester en schepenen, Botermarkt 1, 9000 Gent. Vermeld ook hier “Officieel bezwaarschrift omgevingsproject Luminus – Ringvaart – OCGT / OMV ref. 2020037397”.

Je kon je hierbij laten inspireren door ons uitgebreide bezwaarschrift, of door de volgende argumenten:
(klik op een thema voor meer informatie – je mag de tekst gewoon overnemen in je bezwaarschrift)

Aanhef

Geachte,

hiermee teken ik bezwaar aan tegen omgevingsproject Luminus – Ringvaart – OCGT / OMV ref. 2020037397 op basis van de volgende argumenten:

Bevoorradingszekerheid?

Luminus stelt dat de nieuwe OCGT-installatie noodzakelijk is om voor voldoende vervangingscapaciteit te zorgen na de sluiting van de kerncentrales in 2025, aangezien variabele energiebronnen zoals wind- en zonne-energie de bevoorradingszekerheid onvoldoende zouden garanderen tijdens strenge winters. Deze uitspraak is echter gebaseerd op een fel betwiste studie van Elia. Intussen heeft onderzoek van de VUB in opdracht van de CREG aangetoond dat bepaalde hypotheses van de Elia-studie leiden tot een overschatting van de nodenDe CREG argumenteert dat de Elia-studie op een aantal belangrijke punten kan verbeterd worden. Met die verbeteringen zou de Elia-studie bovendien meer in lijn gebracht worden met de bestaande Europese wetgeving.

CO2-uitstoot

Ondanks het huidige gebrek aan coherentie op de verschillende beleidsniveaus is er wel degelijk consensus op de lange termijn: fossiele brandstoffen en CO2-uitstoot moeten vermeden worden. Een omgevingsvergunning afleveren zonder consistente en realistische beleidsvisie over de al dan niet noodzakelijke bestaansredenen van installaties die 25-30 jaar operationeel zullen zijn, is onverantwoord.

Juridisch kader

De verantwoording voor het dossier van Luminus is volledig gebaseerd op een juridisch onzeker mechanisme voor capaciteitsvergoeding (CRM) van de Belgische Overheid. De Europese Commissie heeft een diepgaand onderzoek geopend om na te gaan of het Belgische CRM in overeenstemming is met de Europese reglementering inzake Staatssteun. De beslissing van de Europese Commissie zal pas binnen afzienbare tijd worden genomen. Ook de non-profit milieurechtelijke organisatie ClientEarth heeft er al op gewezen dat het Belgische CRM in strijd is met verschillende Europese richtlijnen.

Economisch kader

Het economisch kader is zeer onzeker. Bij het CRM-steunmechanisme van de Federale Overheid waar Luminus op rekent, is nog niet duidelijk welke compensaties er precies komen. De uitbreiding van de gascentrale in Wondelgem brengt bovendien de doelstellingen van Luminus in het gedrang: het bedrijf wil verder inzetten op hernieuwbare energie en extra CO2-uitstoot bij zijn energieproductie vermijden. Zie in dit verband ook de recente beslissing van chemiebedrijf BASF om haar plannen voor de bouw van een nieuwe gascentrale in Antwerpen op te bergen.

Kosten voor de gemeenschap

Fossiele gascentrales zoals deze zullen 25 tot 30 jaar (of zelfs langer) moeten draaien vooraleer ze rendabel zijn. Vandaar ook de nood om te subsidiëren. Luminus rekent dus op de overheid om de bouw en de operationele activiteiten te kunnen financieren. Met andere woorden: een groot deel van de kosten voor het project komt bij de belastingbetaler terecht. Hetzelfde geldt voor de afbraak, waar de volgende generaties voor zullen opdraaien.

Droogteproblematiek

De volledige oppervlakte van de site bedraagt maar liefst 7,3 hectare. Momenteel is slechts 37% van deze oppervlakte verhard of bebouwd, de rest is open terrein (voornamelijk ingezaaid met gras). Door de uitbreiding zal nagenoeg het hele terrein verhard worden, wat een grote impact zal hebben op de infiltratie van hemelwater. De uitbreidingsplannen zijn dus niet te verzoenen met overheidsmaatregelen om de ernstige droogteproblematiek in Vlaanderen aan te pakken (betonstop, ontharding).

Tweede scopingsadvies onvoldoende in rekening gebracht

In deze ontwerp-project-MER wordt geen melding gemaakt van het tweede scopingsadvies dat gegeven werd op 23/11/2020. Dat scopingsadvies is wel toegevoegd aan de documenten van het openbaar onderzoek. De aanbevelingen uit het advies worden echter onvoldoende in rekening gebracht en vaak worden ze zelfs niet opgevolgd.