Privacyverklaring

Inleiding

Deze Privacyverklaring is opgesteld om u te informeren over de persoonsgegevens die burgergroep Tegengas | Dégaze (hierna "wij") verzamelt via de website https://tegengas.be / https://degaze.be (hierna “de website“). Deze Privacyverklaring verduidelijkt hoe, op welke basis en voor welke doeleinden wij persoonsgegevens over u verzamelen, verwerken, beschermen en delen.
Door gebruik te maken van deze website, stemt u ermee in dat wij uw persoonsgegevens verwerken zoals beschreven in deze privacy policy.

Wettelijke basis

Wij verwerken uw persoonsgegevens op grond van uw specifieke toestemming, op grond van onze rechtmatige belangen of wanneer de verwerking noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst waarin u partij bent of voor het uitvoeren van maatregelen voorafgaand aan die overeenkomst die op uw verzoek zijn genomen.

Wanneer de verwerking van gegevens berust op toestemming, hebt u het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op grond van toestemming voorafgaand aan die intrekking.

Categorieën van verzamelde en verwerkte persoonsgegevens

Via de website verzamelen wij op verschillende manieren persoonlijke inlichtingen (hierna “persoonsgegevens“) over onze gebruikers:

  • Dankzij de inschrijving en het verzenden van inlichtingen die u aan ons wenst door te geven. Die persoonsgegevens die wij rechtstreeks bij u verzamelen, omvatten uw naam en voornaam, e-mailadres, gsm-nummer of ander telefoonnummer, uw opmerkingen, pseudoniem, aanvaarding om berichten te ontvangen.

Gebruik van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens die worden verzameld via de website, worden uitsluitend verwerkt voor de volgende doeleinden:

  • Op grond van uw specifieke toestemming, antwoorden op vragen die u rechtstreeks tot ons richt per e-mail;
  • Op grond van uw specifieke toestemming voor het gebruik van cookies statistieken opstellen met betrekking tot het gebruik van de website.

Verwerking van persoonsgegevens om met u te communiceren

Wij zullen uw persoonsgegevens niet verwerken om met u te communiceren zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming.

Indien u op een bepaald moment beslist geen informatie te willen ontvangen over onze organisatie, kunt u zich gratis en zonder dat u een rechtvaardiging hoeft te geven, bezwaar maken tegen de toekomstige verwerking van uw persoonsgegevens voor deze doeleinden door gebruik te maken van de afmeldprocedure die aangeboden wordt in elk informatiebericht van deze aard dat u van ons ontvangt.

Overdracht van persoonsgegevens aan derden

Wij zullen uw persoonsgegevens niet ter beschikking stellen van derden tenzij die overdracht (i) berust op uw uitdrukkelijke toestemming, of (ii) wanneer deze overdracht van persoonsgegevens is toegestaan of vereist door de wet of door een bevel van een openbaar bestuur of een gerechtelijke overheid.

Links naar websites van derden

Sommige delen van deze website kunnen links naar websites van derden bevatten. Hoewel die links worden aangeboden voor uw gemak, moet u wel beseffen dat wij geen enkele controle hebben over derden of hun websites, en dat die derden een ander privacybeleid hebben dat van toepassing is op de informatie die u verstrekt wanneer u die websites van derden bezoekt. Wij raden u aan om aandachtig het privacybeleid van alle websites te lezen vooraleer u identificeerbare persoonlijke inlichtingen verstrekt.

Duur van de opslag

Wij zullen uw persoonsgegevens alleen zo lang bewaren als nodig is om de hierboven beschreven doeleinden te bereiken of als vereist is door de geldende wetten op het bewaren van gegevens en de wettelijke verjaringstermijnen voor klachten.

Uw rechten

U hebt het recht om ons een verzoek te sturen om toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens, zoals die door ons zijn verzameld en verwerkt, en om (indien van toepassing) te verzoeken om rechtzetting of verwijdering van uw persoonsgegevens wanneer die onjuist of niet noodzakelijk zijn, en ook te verzoeken om beperking van de verwerking, het recht om bezwaar te maken tegen verwerking en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Om uw rechten uit te oefenen, verzoeken wij u ons een schriftelijk en ondertekend verzoek toe te sturen met een kopie van uw identiteitskaart of een ander identiteitsdocument dat bewijst dat u de gebruiker bent op wie de persoonsgegevens betrekking hebben aan info@tegengas.be

Indien van toepassing hebt u het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op grond van toestemming voorafgaand aan die intrekking.

Als betrokken persoon hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende overheid (in het bijzonder in de lidstaat van de Europese Unie van uw gebruikelijke verblijfplaats, van uw werkplaats of van de plaats van de inbreuk) indien u meent dat de verwerking van uw persoonsgegevens een inbreuk vormt op de geldende regelgeving op het vlak van persoonsgegevens.

Datum van inwerkingtreding en wijzigingen

Deze Privacyverklaring is opgesteld en van kracht sinds 10/05/2021. Wij behouden ons het recht voor om delen van deze Privacyverklaring naar eigen goeddunken op elk moment te veranderen, te wijzigen, toe te voegen of te schrappen. Wij raden u aan om regelmatig deze pagina te raadplegen om de meest recente versie van deze Privacyverklaring te lezen, aangezien uw gebruik van deze website na publicatie van wijzigingen in deze Privacyverklaring betekent dat u die wijzigingen aanvaardt.

Introduction

Cette Notice vie privée est établie afin de vous informer au sujet des données personnelles que le groupe de citoyen·ne·s Tegengas | Dégaze (ci-après « Nous » et « Notre/Nos »), collecte via le site https://tegengas.be / https://degaze.be (ci-après « le Site » ) et via d’autres moyens tels que décrits ci-dessous. La présente Notice vie privée précise comment, sur quelle base et pour quels buts Nous collectons, traitons, protégeons et partageons les données personnelles vous concernant.

En utilisant le Site, vous consentez au traitement de vos données personnelles par Nous tel que décrit dans la Notice vie privée.

Base légale

Nous traitons vos données personnelles sur la base de votre consentement spécifique, sur base de Nos intérêt légitime ou lorsque le traitement est nécessaire à l’exécution d’un contrat auquel vous êtes partie ou à l’exécution de mesures précontractuellles prises à votre demande.

Lorsque le traitement des données est basé sur le consentement, vous avez le droit de retirer votre consentement à tout moment, sans que cela compromette la licéité du traitement fondé sur le consentement effectué avant ce retrait.

Catégories de données personnelles collectées et traitées

Nous collectons via le Site des informations personnelles (ci après « Données personnelles ») concernant Nos utilisateurs de différentes façons :

  • Grâce à l’enregistrement et l’envoi d’informations que vous choisissez de Nous transmettre. Ces Données personnelles collectées directement auprès de vous comprennent votre nom et prénom, adresse e-mail, numéro de téléphone portable ou autre numéro, vos commentaires, pseudo, acceptations de recevoir des communications.

Utilisation des données personnelles

Vos Données personnelles collectées via le Site seront uniquement traitées dans les seuls buts de :

  • Sur base de votre consentement spécifique, répondre aux demandes que vous Nous adressez directement via notre adresse email;
  • Sur base de votre consentement spécifique à l’utilisation des cookies, réaliser des statistiques par rapport à l’utilisation du Site.

Traitement des données personnelles afin de communiquer avec vous

Nous ne traiterons pas vos Données personnelles afin de communiquer avec vous sur Nos produits, Nos services ou Notre organisation sans votre consentement explicite préalable.

Si à tout moment vous décidez de ne pas recevoir des informations sur Nos produits, Nos services ou Notre organisation, vous pouvez, gratuitement et sans avoir à fournir de justification, vous opposer au traitement futur de vos Données personnelles pour ces fins en utilisant la procédure de désinscription fournie dans tout message d’information de ce type que vous recevez de Notre part.

Transfert de données personnelles à des tiers

Nous ne mettrons pas vos Données personnelles à la disposition de tiers à moins que ces transferts soient basés (i) sur votre consentement explicite, ou (ii) lorsque ce transfert de Données personnelles est autorisé ou obligatoire par la loi ou par l’ordre d’une administration publique ou d’une autorité judiciaire.

Liens vers des sites web de tiers

Certaines zones de ce Site peuvent contenir des liens vers des sites web tiers. Ces liens étant fournis pour votre commodité, veuillez toutefois noter que nous n’exerçons aucun contrôle sur les tiers ou leurs sites web, et que ces tiers possèdent une politique de protection de la vie privée différente qui s’applique aux informations que vous soumettez lorsque vous consultez ces sites web tiers. Nous vous conseillons de lire attentivement les politiques de protection de la vie privée de tous les sites web avant de soumettre des informations personnelles identifiables.

Durée de stockage

Nous conserverons vos Données personnelles uniquement aussi longtemps que nécessaire pour l’accomplissement des finalités décrites ci-dessus ou comme requis par les lois de rétention de données applicables et les délais de prescription légale pour les réclamations.

Vos droits

Vous avez le droit de Nous adresser une demande d’accès à vos données personnelles, telles que collectées et traitées par Nous, et de solliciter la rectification ou l’effacement (le cas échéant) de vos données personnelles si celles-ci sont incorrectes ou non-nécessaires, ainsi que la limitation du traitement, le droit de s’opposer au traitement et le droit à la portabilité des données. Pour exercer vos droits, veuillez Nous envoyer une demande écrite et signée avec une copie de votre carte d’identité ou autre document d’identification prouvant que vous êtes l’utilisateur concerné par les données personnelles à info@degaze.be

Lorsque cela est applicable, vous avez le droit de retirer votre consentement à tout moment, sans affecter la légalité du traitement basé sur le consentement préalable à ce retrait.

En tant que personne concernée, vous bénéficiez du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en particulier dans l’État membre de l’Union européenne de votre lieu de résidence habituel, de votre lieu de travail ou du lieu de la violation) si vous considérez que le traitement de vos données personnelles viole la règlementation applicable en matière de données personnelles.

Date de prise d’effets et modifications

La présente Notice de vie privée a été créée et est en vigueur depuis 10/05/2021. Nous Nous réservons le droit, à notre entière appréciation, de changer, modifier, ajouter ou supprimer à tout moment des parties de la présente Notice vie privée. Nous vous recommendons de consulter régulièrement cette page pour y lire la version la plus récente de cette Notice vie privée, dans la mesure où votre utilisation de ce Site après la publication de modifications apportées à la présente Notice vie privée impliquera votre acceptation de ces modifications.